(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlusundan birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan Şirketimize (“Şirket”) yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun doldurulup çıktı alınarak imzalanmasını takiben;

 

 • Başvuru Sahibi’nin Şirket’e şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine (appsmedya@hs03.kep.tr) veya kvkk@appsamurai.com adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nce Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile kvkk@appsamurai.com adresine gönderilmek suretiyle

 

tarafımıza iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Şirket sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılması gerektiğine ilişkin her bir yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Şirket Merkezi: Üniversiteler Mahallesi Beytepe Lodumlu Köy Yolu Cadde No: 5/1 Çankaya-Ankara Elden teslim edilen zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
Noter vasıtasıyla tebligat Üniversiteler Mahallesi Beytepe Lodumlu Köy Yolu Cadde No: 5/1 Çankaya-Ankara Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
Güvenli elektronik imza, Mobil İmza ile imzalanarak ve/veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla appsmedya@hs03.kep.tr

kvkk@appsamurai.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Ad Soyad  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 
Adres:  
 
 

 

 1. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

☐ Müşteri

☐ Hizmet Sağlayıcı/Tedarikçi

☐ Çalışan

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

 

 

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐ Diğer: ……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 1. LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                   :

İmza                            :

Tarih                            :